POTENCIÁL VYUŽITÍ ALGINITU PŘI VÝSADBĚ NOVÝCH KEŘŮ, OKRASNÝCH STROMŮ, OVOCNÝCH STROMŮ, VINNÉ RÉVY

 

Vopravil J., Holubík O., Podrázký V.

 

Alginit představuje organicko-minerální horninu, která vznikala vulkanickou činností a působením primitivních fosilních řas před cca 6 milióny lety. Jíly jsou hlavní a významnou složkou alginitu. Podíl jílovité frakce výrazně kolísá podle ložiska a oblasti od 11-79% (Vass et al., 1997, Solti, 2008). Alginit je hornina s bohatým obsahem mikro a makro prvků. Řasy poskytli alginitu organickou hmotu, zvětraliny bazaltového tufu ho zásobovali jílovými minerály, makro-živinami a stopovými prvky (Vass et al., 1997).Alginit je přírodní surovina, ekologicky neškodný půdní aktivátor / sorbent s velkým povrchem, který nevykazuje za běžných podmínek žádné fytotoxické účinky. Obsah CaCO3 je daný typem ložiska (průměrný obsah CaCO3 je 2,17%, Vass, 1998). Alginit obsahuje dostatečné množství P, K a pestrou paletu mikroprvků. Vzhledem ke své povaze, velmi nízkému obsahu N s pomalu uvolnitelnými živinami, nemůže sloužit jako přímý zdroj výživy (hnojivo) půdních mikroorganismů ani rostlin. Ale může být využit jako výborný sorbent (nosič půdních živin), který zabraňuje jejich vyplavování z půdy (Vass et al., 1997).Alginit je ve své podstatě mladé uhlí (kaustobiolit) jeho postupný rozklad v půdních podmínkách je tedy delší než je průměrný rozklad čerstvé organické hmoty (Vass et al., 1997). Jeho účinek v půdě je proto dlouhodobý uvádí se 3-5  let. Alginit nemá omezenou dobu exspirace, není možné ho předávkovat, nezpůsobuje procesy hnití a vyhnívání a nemá škodlivé účinky při nadměrném použití. Alginit má schopnost částečně působit jako hydroabsorbent (1 kg alginitumolekulárně váže cca 1,0 – 1,3 litru H2O).

 

Dávkování alginitu(v drcené a mleté formě) při výsadbě nových keřů, okrasných stromů, ovocných stromů, vinné révy: aplikujeme 2–5 kg na sazenici do sadbové jámy. Po 3-4 letech, je vhodné dávku opakovat 2-5 kg/m² zapravením do rýhy v těsném okolí rostliny. Obdobný postup aplikujeme při obnově a rekultivaci již zakořeněných keřů. Rýhu s alginitemje nutné zalít vodou (1 - 1,5 násobkem dávky). Vrstvu alginitu výhodné zapravovat do hloubky, která odpovídá rozsahu kořenového systémy rostlinBIOFUNDUS, AlginitEU (20009). Alginit je vzhledem ke svým vlastnostem vhodné obohatit o deficitní prvky nutné k optimálnímu růstu rostlin. Vhodné jsou především dusíkaté materiály s delším stupněm rozkladu.

 

Výsledky ujímavosti lesních sazenic založených v roce 2011v Polabské nížině na půdách černozemního (relativně bohatých na živiny) a kambizemního typu (chudých na živiny. V prvním roce aplikace alginitu(v dávce 0,5 a 1,5 kg pod sazenicive variantách dubu, borovice, douglasky a javoru) byli potvrzeny pozitivní účinky na ujímavost sazenic (Tab. 1). Ve třetím roce však příznivé působení k růstu sazenic odeznívá. Bylo tak nutné vzhledem k vyčerpání zásob doplnit dávky N a Mg (doplnit živiny ve formě močovinoformaldehydu). Dobré je tomuto opatření předejít a doplnit živiny společně s aplikacíalginitu.Zlepšení půdního prostředí, zřejmě především schopnosti více poutat půdní vodu v dané sušší oblasti, přispělo ke zdaru výsadby. Výrazně vyšší pozitivní efekt alginitu, lze předpokládat při aplikaci lehčích „písčitých“ na živiny chudších stanovištích. Aplikace vhodných melioračních materiálů může přispět k úspěchu při zakládání porostů a podpořit tak počáteční fáze růstu výsadeb v zásadní míře a lze ji považovat za ekologicky i ekonomicky přínosnou.

 

Tabulka 1: Vliv aplikace alginitu na mortalitu a počáteční růst výsadeb

 

·           SOLTI, G. Alginite – Informationsheet. 2008.

·           VASS, D., ELEČKO, M., KONEČNÝ, V. (1997b). Alginite, a rawmaterialforenvironmental kontrol. Geology Today, Blackwell Science Ltd., July-August 1997/153.

·           AlginitEU (20009): dostupné z: http://www.alginiteu.sk/sk/

·           BIOFUNDUS: dostupné z: http://biofundus.webnode.sk/produkty/alginit/