Logo Alginit Prodej

Přírodní pomocná půdní látka

Unikátní, prakticky neznámá široké veřejnosti, (vědecké i zemědělské) zemitá řasovitá, organicko-minerální hornina vznikla před 3 až 5miliony lety (pliocén), působením primitivních řas, biomasy a zvětráváním vulkanického prachu, když se uložily odumřelé řasy v kráterových sopečných jezerech.

A můžeme zařadit mezi EKOLOGICKÁ ORGANICKÁ HNOJIVA s obrovskou schopností zadržovat vodu a vázat na sebe toxické těžké kovy, a udržet je před vyplavováním do vnějšího prostředí, protože stejně jako živičná břidlice obsahuje až 40% HUMUSU a 35% VÁPNA.

Použít lze v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č.834/2007
a Nařízení Komise (ES) č 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů má certifikát BIOKONT – CZ – BIO – 003.

Reference

Zatím bylo zjištěno na 64 makro(N, P, K,…..), mikro(Zn, Se, S, B),…..prvků. Např. je zajímavý vysoký obsah bóru, který působí u rostlin jako vitamín C u živočišných organismů.

Organická příměs A zvyšuje vlhkost i teplotu v půdě, podporuje sorbční komplex, a tvorbu žádoucích huminních kyselin v půdě. A nemá dobu exspirace, nelze ho předávkovat, podle pedologické stupnice s PH 7,35 je mírně alkalický.

Uplatňuje se:

 • v zemědělství, lesnictví, zahradnictví…
 • v ekologii, ochraně životního prostředí
 • v ekonomice

1. Zemědělství, lesnictví, zahradnictví…

 • Svými unikátními, jedinečnými vlastnostmi je REGULÁTOREM vody do rostlinných pletiv,STIMULÁTOREM i STARTÉREM pro rostliny, zlepšuje strukturové vlastnosti lehkých, jalových , devastovaných půd pro obsah kvalitního HUMUSU( až 40%). Např.: 1kg ALGINITU je schopen molekulárně vázat a udržet až 1,7l vody, kterou postupně odevzdává rostlinám (na rozdíl od hydroponie).
 • Nasákavost a měrný povrch spolu s vysokým obsahem Ca (až 35%) neutralizuje kyselé půdy
 • Zapracováním ALGINITU do půdy se zvýší mikrobiální aktivita, mikroorganismy reagují pohotověji na změnu půdního prostředí, čímž mají jedinečný význam při uvolňování živin z minerálních látek obsažených v půdě a jejich zpřístupňování rostlinám a snižuje oxidaci humusu v půdě.Tak spolupůsobí při koloběhu živin a tvorbě humusu, kde se velmi cení mikroprvek síry.

 • ALGINIT blokuje odtok vody do nižších horizontů půdy a tím zvyšuje dosažitelnost a využitelnost dodávaných živin do rostlin.
 • ALGINIT je použitelný pro všechny půdy-zahrady…v dávce 2-4kg/m2 (20-40tun/ha), 1,5kg pod sazenici, stromek, při zapracování do hloubky 10,20,cm podle typu půdy
 • ALGINIT můžeme použít i volně na trávníky, půdy, nebo ve formě postřiku na list-rozpustíme 30kg A pro cca 300 lt/ha.
 • Při jarním postřiku se stromy očistí od škůdců, zesílí, nastává rychlejší kvetení i dozrávání.
  V plodech se zvýší obsah makro-mikro prvků, jsou chutnější, prodlužuje se doba přirozeného skladování. Snižuje se riziko nákazy PERONOSPOROU.
 • Podzimní ochranný postřik zlepší podmínky přezimování, rostliny jsou odolnější vůči chorobám, škůdcům a vymrzání.
 • Použitím A se jeho účinnost projeví během 1 až 6ti let, dle dávky a typu půdy, ale již v prvním roce se zvýší úrodnost o 10-30%, sníží se vyplavování makro-mikro prvků do podzemních a povrchových toků.
 • ALGINIT regeneruje sazenice po šoku z přesazování, chrání je před vysycháním na chudých, jalových, lehkých, písčitých půdách.
 • ALGINIT snižuje citlivost na vymrzání sazenic, stromků
 • mortalita sazenic nepřesahuje 5%.
 • při výsadbě vinic a jednorázové dávce 2kg/A pod jednu hlavu nebo min.20tun/ha se zvýšila produkce hroznů o víc jak 14% a cukernatost moštu o 3%.

2. Ekologie a životní prostředí

 • ALGINIT se chová jako půdní kondicionér - jeho org.hmota (humus, řasy) na sebe váže a neutralizuje toxické účinky těžkých kovů. Tím, že nemá škodlivé, fytotoxické účinky, a pro velkou absorpční schopnost a měrný povrch má malou vyluhovatelnost těžkých toxických kovů vodou do vnějšího prostředí, které ALGINIT absorboval.
 • Jako absorbent (sorbent) těžkých kovů ,v případě olova (Pb) z 5mg/lt/Pb absorbuje až 99,5% olova.
 • Přednost před chlévským hnojem spočívá v tom, že dodává stopové prvky, zadržuje vodu, brání vyplavování živin z dodaných hnojiv a jinak ošetřené půdy.
 • Kompostováním org.odpadu živočišné výroby nebo jiné biomasy bez toxických těžkých kovů a chemikálií se získá organické hnojivo vysoké účinnosti.

 • ALGINIT snižuje čas procesu kompostování až na 6týdnů , doporučuje se na 1m3 přidat min.30 kg ALGINITU.
 • Takto získané hnojivo lze použít tam, kde z hygienických důvodů a nebo ochrany živ.prostředí nemůže být použit organický hnůj.
 • Jedinečnost ALGINITU s vysokým absorpčním účinkem řeší např.: nepříjemný zápach ve stáji pro chov hospodářských zvířat, protože pohlcuje čpavek, metan, siřičitany a jiné plyny.
 • čistí ovzduší, upravuje mikroklima v daném prostředí – 1kg/Alginitu absorbuje až 10g amoniaku, týdenní dávka 0,1kg/m2/Alginitu zamíchaná do podestýlky, sníží množství amoniaku ve vzduchu z 450mg/1000lt min. na 150mg/1000lt.
 • Tím se zlepšuje zdravotní stav hosp.zvířat a zvyšuje užitkovost.
 • Při vyšší dávce Alginitu do podestýlky se nám projeví další efekt už při skladování a ošetřování chlévského hnoje.
 • Např.: u slepic se zvýšil počet a hmotnost snášených vajec, skořápka je silnější, žloutek dosahuje žádané pomerančové barvy, snížil se kanibalismus i střevní choroby.
 • u prasat lze A sypat k odtokovým kanálkům, prasata část A zkonzumují, tím se z jejich těla vyloučí střevní paraziti a většinově vymizí létající hmyz.Nepozorujeme zápach ve stáji, kompostování probíhá i při nižších teplotách a snižuje se únik amoniaku, metanu a jiných plynů do ovzduší.
 • Vynikajících výsledků bylo dosaženo se substráty
 • Například Alginit + rašelina…bez obsahu chemikálií.
 • Nespornou výhodu má A, že jako sorbent, absorbent se bezpečně likviduje.
 • Alginit můžeme používat při výrobě tepelných a zvukově-izolačních materiálů nebo k efektivní výrobě kvalitních cementů.
 • ALGINIT má nízký součinitel roztažnosti, který se spojuje s vysokou chem.odolností, proto je vhodný v keramické výrobě.

3. Ekonomika

 • ALGINIT má celospolečenský přínos.
 • Pozor na pseudo Alginit, látka vydávající se za Alginit která néni Alginit, materiál je opsán od nás, používají nejen naše logo, rozbory, ale i naše 10 ti leté praktické a jiné zkušenosti, parazitují,my garantujeme kvalitu Alginitu pozor na levný nákup, ubližují, znehodnocují Alginit za cenu zisku.
 • slevňuje procesy v našem prostředí, které EKOLOGICKY CHRÁNÍ.
 • A není všespasitelný, ale po 20ti letech zkoumání, studování i empirických zkušeností v půdních a klimatických podmínkách v SK, ČR, lze konstatovat že A má před sebou velkou budoucnost, ohromný ekonomický přínos, potenciál, kde v některých extrémních případech se finančně nedá vyčíslit.
 • Např.: rychlá postupná rekultivace, regenerace zdevastovaných půd těžkými toxickými kovy, ropnými produkty, činností průmyslu, stavebních firem, ekohavárií…
 • půdy ohrožené vodními, větrnými erozemi, nevhodným pěstováním širokořádkových plodin, (například napříč vrstevnicemi ve svahu), a za cenu zisku, nerespektování osevních postupů.
 • dle VUMOP Zbraslav má Alginit prokazatelně kladné účinky na stabilizaci půdní struktury – nižší celková ztráta půdy.
  Sborník z konference Kostelec nad Černými lesy, 13. a 14. 5.2015 - Produkční a environmentální přínosy a stať ing. Jan Vopravil PhDr. vliv alginitu str. 16, editor Hana Prknová
 • Zúžená pestrost pěstovaných plodin,spolu s nízkými stavy skotu i jiných hosp.zvířat způsobuje, že se do půdy nevrací org.hmota „přetažená“ přes zažívací trakt zvířat, k udržení nějakého sorpčního komplexu v půdě.
 • Zvyšující se dávky anorg.hnojiv pod pěstované plodiny a při nedostatku humusu v půdě snižují využitelnost dodávaných hnojiv(někdy jen 10% se využije), a zvyšuje se vyplavování do spodních vod i vodotečí.
 • Jsou podniky s vysokou intenzitou rostl.výroby, a nemají výrobu živočišnou-zde platí pořekadlo „bohatství otce-ochuzuje syna“.
 • Řešením je použítí Alginitu do půdy v čisté podobě, substrátu nebo kompostu, už kvůli monokulturnosti v pěstování obilnin, řepky,…
 • Použitím Alginitu se sníží spotřeba anorganických hnojiv i chem.postřiků, sníží se mortalita sazenic, zvýší se výkonnost pěstovaných plodin a užitkovost hosp.zvířat.
 • A je vhodný pro různé použití, například bahenní zábaly u nemocných kloubů, revmatismu…
 • Vynikající přínos má 5 polévkových lžic do 1lt květináče, při pěstování pokoj.rostlin.
 • I nadále pokračují exaktní výzkumy i empirické práce.
 • Dané ložisko má zásoby v objemu cca 10 mil.tun.
 • ALGINIT se dodává mletý ve formě „BIG BAG“ cca 1t a připravuje se maloobchodní verze
  5 a 20kg.

Tento materiál vychází z výzkumných úkolů, empirických zkušeností a jiných materiálů dodaných a získaných i ze zahraničí.

Pro konkrétní informace můžete své dotazy směřovat na sansara@sansara.cz

 • Ing. M.Bravenec,Čejkovice
 • Ing. J.Kurka - Popak,Opava
 • Ing. V.Salva - Salgiva, Šumperk